REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia wstępne

1.            Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z serwisu internetowego w domenie c-systemsonline pod adresem URL: http://c-systemsonline.pl/ (dalej: „Serwis”), w tym w szczególności prawa i obowiązki korzystającego z Serwisu (dalej: „Klient”), a nadto obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora Serwisu (dalej: „Administrator”).

2.            Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).

3.            Administratorem Serwisu jest Controlling Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław), NIP: 8951799952, REGON: 932948275, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175303, kapitał zakładowy 73.000 zł (w pełni opłacony).

4.            Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, które spełnić winien Klient, to:

a.            połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);

b.            przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera plików hipertekstowych (HTML);

c.            oprogramowanie umożliwiające czytanie plików tekstowych, MS Word i PDF.

5.            Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz warunków umów, o których mowa w pkt 6 poniżej.

6.            Usługi udostępniane w Serwisie realizowane są na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych przez Controlling Systems Sp. z o.o. z Klientami, będących jednocześnie nabywcami Programu Komputerowego EURECA, a dotyczących świadczenia usługi UTRZYMANIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO oraz świadczenia usługi NADZORU EKSPLOATACYJNEGO do systemu EURECA.

7.            Korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie wymaga rejestracji użytkownika, po zgłoszeniu tego Administratorowi, oraz spełnienia innych przesłanek przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz umowach, o których mowa w pkt 6 powyżej.

8.            Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji w Serwisie.

9.            Z chwilą rejestracji w Serwisie, pomiędzy Klientem i Administratorem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która obowiązuje do czasu jej wypowiedzenia przez Klienta lub Administratora, przy czym nie później niż do dnia obowiązywania umowy łączącej Controlling Systems Sp. z o.o. z Klientem, o której mowa w pkt 6 powyżej.

10.          Klient i Administrator uprawnieni są do wypowiedzenia umowy, o której mowa w pkt 9 powyżej, w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, a jeżeli Klient jest konsumentem Administrator upoważniony jest do wypowiedzenia umowy z terminem wypowiedzenia równym 14 dni. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, która przekazana zostanie na adres e-mail (dla Administratora: kontakt(at)c-systems.pl ; dla Klienta: wskazany w umowach, o których mowa w pkt 6 powyżej lub podczas rejestracji w Serwisie).

11.          Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w kartotece są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom serwisu internetowego przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji dokumencie „Polityka Prywatności”.

 

II. Serwis (zawartość)

1.            Celem Serwisu jest komunikacja użytkowników systemu EURECA z przedstawicielami Controlling Systems Sp. z o.o., związana ze świadczeniem usługi UTRZYMANIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO oraz świadczeniem usługi NADZORU EKSPLOATACYJNEGO do systemu EURECA.

Ponadto celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom aplikacji EURECA dostępu do aktualizacji Programu Komputerowego (nowe wersje systemu EURECA) oraz innych materiałów.

2.            Wszelkie prawa do Serwisu należą do Controlling Systems Sp. z o.o., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Controlling Systems Sp. z o.o. lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Controlling Systems Sp. z o.o. w Serwisie.

3.            Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

4.            Korzystanie przez użytkowników z Serwisu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Zasady korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie oraz zasady licencjonowania systemu EURECA regulują indywidualne umowy pomiędzy Controlling Systems Sp. z o.o. i Klientem.

5.            Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych jego elementów bez pisemnej zgody Controlling Systems Sp. z o.o. jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

6.            Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

III. Postanowienia końcowe

1.            Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie znajdują zastosowania do Klientów będących konsumentami.

2.            Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim loginu lub hasła do Serwisu.

3.            Controlling Systems Sp. z o.o. zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

4.            Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: kontakt(at)c-systems.pl, na które Administrator odpowiada w formie zwrotnej wiadomości e-mail w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a jeżeli Klient jest konsumentem w terminie do 14 dni.

5.            Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu, tj. od dnia 25.05.2018r.

6.            Controlling Systems Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują z upływem 3 dni od chwili ich udostępnienia na stronie Serwisu, a jeśli Klient jest konsumentem z upływem 14 dni. Klient nie wyrażający zgody na zmiany Regulaminu zobowiązany jest do wypowiedzenia, o którym mowa w pkt I.10 niniejszego Regulaminu, pod rygorem uznania, że zmiany Regulaminu akceptuje.

 

Aby uzyskać dostęp do serwisu należy się zalogować.
Nazwa użytkownika:

Hasło:

Zaloguj

Jeśli macie Państwo problemy z zalogowaniem się na nasz Helpdesk prosimy o mailowy kontakt z naszymi konsultantami:


Anna Pełka
a.pelka@c-systems.pl